شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠ :: ١٠:٤١

وبینار آموزشی فرآیند و الزامات جذب سرمایه ی خطر پذیر

وبینار آموزشی فرآیند و الزامات جذب سرمایه ی خطر پذیر