چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١ :: ١٣:٤٢

تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن

تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن

 تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن

شماره مناقصه: 04-1401

 

 پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر خریداری نماید.

1_ موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن تولید لوله های آزمایشگاهی خونی

2_ تضمين شركت در مناقصه: بـه صـورت ضمانتنامه بانکی بـه مبلـغ 1.200.000.000ریال

(یک میلیارد و دویست میلیون ریال). 

3_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30، تا روز

چهارشنبه مورخ 1401/07/06.

4_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضيان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصـه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

5_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ازروز پنجشنبه مورخ 1401/07/07، تا روز دوشنبه مورخ 1401/07/18

6_ زمان برگزاری جلسه كميسیون مناقصه: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/07/19

7- آدرس مناقصه‌گزار:لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: 33402518 066  دبيرخانه كميسيون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه