يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨ :: ١٢:٣٨

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت خدمات پشتیبانی پارک لرستان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت خدمات پشتیبانی پارک لرستان

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد فعالیتهای خدمات پشتیبانی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر واگذار نماید.

     1.     موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی شامل نظافت، پذیرایی، تشریفات، نگهبانی، آبدارخانه، راننده و ... جهت پارک علم و فناوری لرستان و مراکز رشد وابسته

تبصره: تهیه کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و نیز مواد مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.

 

         2.         تضمین شرکت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانکی به مبلغ 480.000.000 ريال

         3.         مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز سه شنبه مورخ 07/ 03/ 1398  تا

             روز یکشنبه مورخ 12/ 03/ 1398   

     4.     دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

     5.     مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از روز  دو شنبه مورخ 13/ 03/ 1398تا روز دو شنبه مورخ 27/ 03/ 1398

      6.         زمان برگزاری جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 28 / 03/ 1398

     7.     آدرس مناقصه گذار: لرستان، خرم­ آباد، کیلومتر 5 جاده خرم ­آباد تهران، پردیس دانشگاهی کمالوند، ورودی دانشگاه لرستان، معبر آخر، پارک علم و فناوری لرستان

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.

- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام: 02185193768 و 02188969737

 

 

روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان