چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ :: ٢٠:٠٤

کارگاه آموزشی بررسی مبانی حقوقی قراردادها، قوانین و آئین نامه ها واحدهای فناور برگزار شد

کارگاه آموزشی بررسی مبانی حقوقی قراردادها، قوانین و آئین نامه ها واحدهای فناور برگزار شد

 

برگزاری کارگاه آموزشی بررسی مبانی حقوقی قراردادها، قوانین و آئین نامه ها مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان توسط مهندس عباس باقی مشاور امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان دفتر برنامه ریزی امور فناوری  وزارت علوم تحقیقات و فناوری