دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨ :: ١٠:٣٨

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی شرکتهای دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و برنامه های حمایتی شرکتهای دانش بنیان