شنبه ١٥ خرداد ١٤٠٠ :: ١٣:١٨

مناقصه یک مرحله ای فعاليتهاي خدمات پشتيباني پارک علم و فناوری لرستان

مناقصه یک مرحله ای فعاليتهاي خدمات پشتيباني پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد فعاليتهاي خدمات پشتيباني را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر واگذار نماید.

1_ موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی شامل نظافت، پذیرایی، تشریفات،نگهبانی، آبدارخانه، راننده  جهت پارک علم و فناوری استان لرستان و مراکز رشد وابسته

تبصره :تهیه کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و نیز مواد مصرفی به عهده پیمانکار می باشد.

2_ تضمين شركت در مناقصه: بـه صـورت ضمانت نامه بانکی بـه مبلـغ 950.000.000 ریال(نهصد وپنجاه میلیون ریال). 

3_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز پنجشنبه مورخ 1400/03/13، تا روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19.

4_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضيان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصـه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

5_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20، تا روز یکشنبه مورخ 1400/03/30

6_ زمان برگزاری جلسه كميسیون مناقصه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/03/31

7- آدرس مناقصه‌گزار:لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

ورودی دانشگاه،معبرآخر،پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: 33402518 066 دبيرخانه كميسيون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکزتماس: 02141934

دفتر ثبت‌نام: 02185193768 و 88969737021   

شماره مناقصه: 01-1400