سه شنبه ١٧ مهر ١٣٩٧ :: ١٣:٢٢

دومین لیگ اینترنت اشیاء در منطقه غرب کشور

دومین لیگ اینترنت اشیاء در منطقه غرب کشور