شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ :: ٠٨:٢٩

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم وفناوری با عنوان انقلاب صنعتی چهارم

 اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارکهای علم وفناوری با عنوان انقلاب صنعتی چهارم