چهارشنبه ٢٤ دی ١٣٩٩ :: ١٢:٠٤

وبینار آشنایی مقدماتی با نحوه تهیه طرح کسب و کار - مرکز رشد بروجرد

وبینار آشنایی مقدماتی با نحوه تهیه طرح کسب و کار - مرکز رشد بروجرد