اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان 33402511 101
مهندس امین حسنوند سرپرست معاونت پشتیبانی و فناوری 33402551 105
حدیث کوشکی مدیر موسسات 33402540 103
سمیرا دالوندی خدمات تخصصی 33402540 107
معصومه فرامرزی رئیس دفتر و امور بین الملل 33402511 101
امین حسنوند مسئول حراست 33402551 105
شهاب یوسفیان مدیر اداری و مالی 33402518 104
محمد  برشان كارشناس امور مالي 33402540 122
مجید پیرداده کارشناس حقوقی 33402540 111
مجید هادی پور دبیرخانه و IT 33402540 126
غلامعباس دهقانپور کارشناس مالی 33402540 124