اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان 33233701 101
دکتر کامران عادلی معاونت پشتیبانی و فناوری 33233710 104
حدیث کوشکی مدیر موسسات 33231955 118
سمیرا دالوندی خدمات تخصصی 33231955 162
معصومه فرامرزی رئیس دفتر و امور بین الملل 33233701 101
امین حسنوند مسئول حراست 33244118 119
شهاب یوسفیان مدیر اداری و مالی 33233711 103
محمد  برشان كارشناس امور مالي 33231955 159
مجید پیرداده کارشناس حقوقی 33231955 123
مجید هادی پور دبیرخانه و IT 33231955 107
مهتاب معنوی مسئول کارگزینی 33231955 107
غلامعباس دهقانپور کارشناس مالی 33231955

2