سوابق:

 • مدیر گروه برق دانشگاه لرستان
 • مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان
 • رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه لرستان
 •  معاون دانشجویی دانشگاه لرستان

 

شرح وظايف:

 • انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پارك
 • همكاري با مديران و روساي واحد‌ها در امر تهيه و تنظيم بودجه
 • جمع آوري بودجه‌هاي پيشنهادي توسط واحد‌هاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد
 • تلفيق و تنظيم بودجه‌هاي پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشي كلي پارك
 • ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحد‌ها (در صورت نياز) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحد‌ها
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحد‌ها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره‌هاي سه ماهه به واحد‌هاي پارك
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌اي بر حسب فعاليت و برنامه‌هاي اجرائي پارك
 • بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني
 • بررسي و اولويت بندي طرحها و برنامه هاي ارائه شده از سوي واحد‌هاي مختلف پارك و ايجاد هماهنگي لازم براي اجرايي نمودن آنها
 • انجام اقدامات لازم براي تامين بودجه مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي پذيرفته شده
 • برنامه ريزي، سازماندهي،نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي
 • استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي پارك
 • ابلاغ بخش نامه‌ها، آيين نامه‌ها و مقررات حراستي و دستورالعملهاي حفاظتي لازم به واحد‌هاي اداري تابعه و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول
 • تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي
 • برنامه ريزي در جهت تماس با صاحبنظران و انديشمندان، متخصصين و نخبگان و كار آفرينان داخل و خارج از كشور به منظور جلب حمايت آنها و به منظور جذب دانش فني
 • تنظيم صورت جلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحد‌هاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور
 • انجام امور اداري هيات امنا و شوراي پارك و كميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحد‌هاي ذيربط
 • انجام مكاتبات، دستور كار ، تهيه و تنطيم و تدوين مصوبات هيات امناء پارك
 • تشكيل جلسات، تنظيم برنامه‌هاي نشست‌ها، مراسم و فعاليتهاي عمومي پارك و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليتها
 • ابلاغ دستورات صادره رياست پارك به افراد، موسسات و واحد‌هاي تابعه و در صورت لزوم پيگيري آنها.