شرح وظايف :

 • تهيه و تنظيم و اجراي طرحها و برنامه‌هاي تبليغاتي و انتشاراتي
 • مطالعه كليه جرايد و روزنامه‌ها و استخراج مطالب مرتبط براي ارسال به واحد‌هاي مربوط
 • برنامه‌ريزي و اداره امور كنفرانسها و سمينارها
 • انتشار اخبار و اطلاعات داخلي پارك جهت اطلاع كاركنان
 • اجراي كليه امور مطبوعاتي و سمعي وبصري پارك
 • تهيه برنامه‌هاي لازم جهت مراسم اعياد، جشن‌ها و امور تشريفاتي كه از طريق پارك برگزار مي‌شود و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذيربط
 • همكاري در به روز نمودن اطلاعات در سايت اينترنتي پارك
 • جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني اخبار علمي، پژوهشي، فناوري و رفاهي پارك به مردم و نيز آشنايي عموم به چگونگي و نحوه عملكرد واحد‌هاي مختلف پارك از طريق انتشار پيك و خبر‌نامه ‌هاي دوره‌اي و رسانه هاي گروهي
 • عكسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتي سمينار‌ها، مصاحبه‌ها و .... و نگهداري سوابق آنها
 • انجام امور مربوط به دعوت از شخصيتهاي علمي و سياسي و .... داخل و خارج از كشور با همكاري واحد‌هاي ذيربط
 • انجام فعاليت درخصوص ايجاد زمينه هاي جذب كمكهاي مادي و معنوي قطبهاي مختلف اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي كشور
 • بررسي مطالب، جرايد و اخبار پيرامون فعاليت‌هاي مختلف پارك و تهيه پاسخ هاي لازم
 • برقراري تماس با ساير پاركها و مراكز علمي داخلي و خارجي به منظور جلب مشاركت آنان در زمينه هاي مختلف علمي و فناوري
 • تشريك مساعي به منظور عضويت و ثبت نام پارك در مجامع بين المللي
 • انجام امور مربوط به شركت كاركنان و موسسات مستقر ر پارك در مجامع علمي و تحقيقاتي بين المللي خارج از كشور
 • تنظيم برنامه‌هاي مربوط به برگزاري سمينارها، كنگره‌ها و كنفرانسهاي علمي و تحقيقاتي بين المللي پارك
 • ترجمه نامه‌ها، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبانهاي فارسي و خارجي مورد نياز پارك.