شرح وظایف:

 • جمع آوری اطلاعات و آمار منتشره در وسایل ارتباط جمعی و جراید اعم از دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی مرتبط با فعالیتهای علمی، فناوری و ... در واحدهای مشابه

 • فراهم آوردن زمینه ارتباط دو جانبه بین پارک با صاحب نظران، نوآوران ، کارآفرینان در داخل کشور به منظور جلب اعتماد و حمایت آنها در جذب و انتقال فناوری روز، منابع مالی و علمی از طریق مکانیسم های مناسب.

 • شناسایی شرکتهای فناور، مؤسسات تحقیقاتی و محققان خارج ازکشور به منظور بهره گیری از مشارکت و مشاورت ایشان در پیشبرد اهداف پارک

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به برگزاری دوره ها ، کارگاهها ، سمینارها ، سمپوزیم های آموزشی ـ تخصصی مرتبط با اهداف پارکهای علم و فناوری در داخل و خارج از کشور ، به منظور تهیه مقدمات اعزام متخصصین مستقر در پارک و مراکز رشد

 • تهیه نشریات تبلیغاتی ، فنی و بولتن های داخلی و خارجی پس از کسب مجوزهای قانونی و با هماهنگی واحدهای مربوطه

 • ایجاد آرشیوی از عکس، پوستر، نشریات و جراید ... مرتبط با فعالیتها و اهداف دستگاه و ایجاد بانک اطلاعاتی از مشخصات کلیه افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی در ایجاد فناوری نقش مفید و مؤثر دارند.

 • برقراری ارتباط با وسایل ارتباط جمعی اعم از جراید، رادیو و تلویزیون، شبکه های جهانی به منظور انعکاس دستاوردهای حاصل از فعالیت پارک توسط رؤسا و مسئولین پارک و مراکز رشد

 • آماده سازی و برگزاری کلیه مراسم مربوط به جشنهای ملی ـ مذهبی ـ یادواره ها ، بزرگداشتها ـ جشنواره ها و مناسبتهای اداری

 • نظارت بر کلیه تجهیزات اعم از صوتی ، تصویری ، حرارتی و برودتی ، فضاهای مورد نیاز در برگزاری نشستهای علمی و غیر علمی

 • فراهم سازی زمینه مشارکت و همکاری دستگاه در برگزاری نشستهای علمی مشترک با سایر مؤسسات اعم از داخلی و خارجی

 • تهیه آمار و بیوگرافی از میهمانان داخلی و خارجی و تهیه گزارش جهت مقالات

 • برنامه ریزی مسافرتها، پذیرائیها و ملاقاتها، کنفرانس ها و نظایر آن.