شرح وظایف:

 • پیگیری اقدامات لازم پیرامون انجام امور امنیتی و حفاظتی در راستای ماموریت صیانت از جامعه هدف در محیط
 • انجام امور مربوطه به تعیین صلاحیت کارکنان
 • پیش بینی، طراحی و انجام اقدامات لازم و ضروری امنیتی در حوزه های حفاظت از پرسنل، اطلاعات، IT ، ساختمانها، تاسیسات، اموال و دارائیها و .......
 • شناسایی آسیب پذیری های محیط و تهیه برآورد تهدیدات، آسیب ها و فرصتها و ........
 • پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت فیزیکی اعم از راه اندازی و مدیریت سیستم کنترل دیجیتالی، راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق، برنامه ریزی برای جلوگیری از دسترسی و تردد افراد غیر مجاز به مراکز دارای طبقه بندی، نظارت بر کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداری و مراجعین و ... مطابق رویه های ابلاغی مرکز حراست
 • پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت IT مطابق دستور العمل های ابلاغی شورای عالی امنیت
 • پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت اسناد اعم از تشکیل مرکز اسناد، راه اندازی دبیرخانه محرمانه و انجام امور مرتبط، نظارت بر نگهداری، طبقه بندی و امحاء اسناد محیط مطابق رویه های ابلاغی مرکز حراست
 • دریافت بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های حراستی و ابلاغ به واحدهای مربوطه
 • ایجاد تعامل و همکاری مناسب با ارگانها و ادارات نظامی، قضایی و امنیتی در راستای پیگیری امور محوله مطابق رویه و مقررات مربوطه
 • پاسخ گویی به استعلامات رسمی طبق دستور العمل های مصوب و ابلاغی مرکز حراست
 • پاسخ گویی به مراجعین حراستی و رسیدگی به گزارشات و شکایات مرتبط با ماموریت های حراستی (امنیتی،اخلاقی و مالی)