شرح وظايف :

 • همکاری با ریاست پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی پارک
 • تهیه طرح جامع و تامین زمین و امکانات متناسب با توسعه پارک
 •  برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش بینی اعتبارات عمرانی مورد نیاز
 • رسیدگی به هدفهای اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی
 • ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه شرکت در شوراها، کمیسیونها، و جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح پارک
 • تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات پارک
 • انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی پارک طبق مقررات و ضوابط مربوط
 • همکاری با مدیران مراکز رشد در جهت تحقق اهداف پارک
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی پارک با همکاری حراست پارک
 • نظارت بر تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و همچنین تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظائف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط