لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتره پویان ابتکار زاگرس
ایدهسیستم ترمز اضطراری جلوگیری از سانحه سازی راه آهن
محل استقرارمرکز رشد خرم آباد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملمحمد غیبی شوی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت:3317

سال تأسیس: 1394

شناسه ملی: 14005461251

تاریخ ثبت: 94/09/18

تلفن: 09161401422

پست الکترونیک: mohammad.gheybiwshewi@gmail.com

آدرس: درود بلوار خیام ک بهار 7

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>