دوشنبه ٨ اسفند ١٤٠١ :: ١٠:٣٦

مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن

پارک علم و فناوری لرستان در نظر دارد یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند، به شرح زیر خریداری نماید.

مناقصه یک مرحله ای خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن

 

 

1_ موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه تزریق پلاستیک افقی 160 تن تولید لوله های آزمایشگاهی خونی

2_ تضمين شركت در مناقصه: بـه صـورت ضمانتنامه بانکی بـه مبلـغ 1.200.000.000ریال

(یک میلیارد و دویست میلیون ریال). 

3_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08، تا روز

سه شنبه مورخ 1401/12/09.

4_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضيان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصـه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

5_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ازروز چهارشنبه مورخ 1401/12/10، تا روز شنبه مورخ 1401/12/20

6_ زمان برگزاری جلسه كميسیون مناقصه: ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ21

7- آدرس مناقصه‌گزار:لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: 33402518 066  دبيرخانه كميسيون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز راهبری و پشتیبانی: 1456                                                         شماره مناقصه: 06-1401