دوشنبه ٥ شهريور ١٣٩٧ :: ١٠:٢٥

نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران

نخستین دوره مسابقات ملی فناوری و هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران