اهداف :

کمک به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور .

تجاری سازی نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقيقاتی ، توليدی و خدماتی جامعه .

افزايش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش .

کمک به جذب دانش فنی و سرمايه های داخلی و بين المللی .

افزايش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بين المللی .

حمايت از ايجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمايت از موسسه ها و شرکتهای تحقيقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کار آفرينی.


مسئوولیت ها :

سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها .

جلب و سازماندهی توانايی ها و امکانات موجود در منطقه برای ايجاد پيوند بين امکانات و منابع دانشگاهها  مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانايی های واحدهای فناوری .

کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقيق در رشته های مورد نياز واحد های فناوری .

ايجاد فضای مناسب فعاليت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور .

ايجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتهای بومی .

تشويق پژوهش با هدف دستيابی به فناوری توليد محصولات و فرآيندهای نوين .

کمک به به ايجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جديد از طريق مراکز رشد واحد های فناوری (انکوباتورها) .