اهداف پارک علم و فناوری لرستان

 پارک علم و فناوری لرستان در راستای اجرای نمودن رسالت خود اهداف زیر را دنبال می نماید: 

  • تولید فناوری،انتقال فناوری و بومی سازی آن
  • تسهیل در تجاری سازی فناوری
  • کمک به توسعه و رونق اقتصادی منطقه
  • کمک به ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه فعالیتهای دانش و فناوری محور
  • توسعه فعالیتهای کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگیهای اقلیمی و قابلیتهای منطقه
  • تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی و تولیدی
  • مساعدت در ایجاد تشکلهای نوین تولیدی و خدماتی

·         ایجاد هم افزایی بين مؤسسات داراي فناوريهاي پيشرفته ومراکز آموزشي وتحقيقاتي ملي وبين المللي

·          حمایت ازایجاد وگسترش شرکتهای کوچک ومتوسط دانش وفناوري بنيان وشركتهاي تحقيقاتي ومهندسي نوآور باهدف توسعه فناوري وكارآفريني