مشتریان پارک علم و فناوری استان لرستان ...

شرکت های فناور خصوصی

شرکت های کوچک و متوسط ارائه دهنده محصول یا خدمت مبتنی بر فناوری (واحدهای غیر تولیدی، و یا تولیدی در حد نیمه صنعتی، پایلوت و یا حداکثر تولیدی سبک)

شرکت های فناور موفق خارج شده از مراکز رشد

شرکت های خارجی یا بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های مورد توجه پارک

واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیر دولتی

شرکتها و مؤسسات خصوصی یا دولتی فعال در زمینه های تحقیق و توسعه و در حوزه فناوری های مورد توجه پارک (R&D صنایع و دستگاههای اجرایی)

انجمن ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی پژوهشی مستقل و یا وابسته به دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی مستقل و یا وابسته به دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

نهادها، انجمن ها و تشکل های دولتی یا غیردولتی مرتبط با فناوری های مورد توجه پارک که هدف آنها گسترش علم و فناوری و نوآوری است (NGO ها ، خوشه های صنعتی، کانونهای کارآفرینی، دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها و ...)

مراکز رشد

مراکز رشد فناوری

مراکز رشد اقماری

واحدهای تامین کننده خدمات

خدمات فنی مهندسی (خدمات فنی، آموزشی، مشاوره، بازاریابی و...)

آزمایشگاههای تخصصی

خدمات پشتیبانی (بانکها، دفاتر پست و...)