نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
گوهر شفا احمد ساکی شماره ثبت: ۱۹۰۰ سال تأسيس: ۱۳۷۴ شناسه ملي: ۱۰۸۶۱۲۷۰۷۱۱ وب سايت: www.goharshafa.com تلفن: ۴۲۰۰۲۵۰-۰۶۶۱ پست الكترونيك: info@goharshafa.com آدرس: خرم آباد – شهرک صنعتی شماره ۱ – خ افتخار ۲ کار آفرین نمونه کشوری سال ۸۸
کار آفرین نمونه استانی سال ۷۸
کار آفرین نمونه استانی سال ۸۸
واحد نمونه صنعتی سال ۸۰
واحد نمونه صنعتی سال ۸۶
واحد نمونه صنعتی سال ۹۰
صنعتگر نمونه و خلاق سال ۸۷
کارآفرین نمونه سازمان بهزیستی سال ۸۷
کار آفرین برتر در بخش صنعت سال ۹۰
<#f:1349/>