شرح وظایف مدیریت امور مالی:

-         اجرای سیاست ها و خط مشی های پارک در زمینه های مربوط به امور مالی، معاملاتی.

-          نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه.

-          تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس شرایط و مصوبات پارک و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.

-          مشارکت در شوراها، کمیته ها، جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.

-          اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.

-          دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پارک.

-          تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.

-          انجام امور مربوط به پرداخت حقوق و مزایا و رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی پارک.

-          نگهداری و تنظیم اسناد مالی.

-          رسیدگی به اسناد مالی پارک از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی.

-          نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

-          تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی جهت ارائه به معاون پارک.

-          نگهداری حساب های اعتبارات در قالب برنامه ها، طرح ها، فعالیت ها و وظایف بر اساس روش های حسابداری بهای تمام شده.

-          تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات در راستای نظام حسابداری تعهدی.

-          انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق