روند پذیرش در پارک (واحدهای فناور رشدیافته)

1- درخواست کتبی متقاضی

2- ارائه فرم درخواست اولیه استقرار در پارک

3- بررسی طرح توسط داوران متخصص

4- در صورت تأیید داور مدارک لازم جهت بررسی در شورای پارک ارائه شود.

5- بررسی درخواست پذیرش در شورای پارک

6- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید