روند پذیرش در مراکز رشد (شخص متقاضی)

1- درخواست کتبی متقاضی

2- ارائه فرم درخواست اولیه پذیرش و خلاصه طرح

3- بررسی درخواست در کمیته پذیرش

4- بررسی طرح توسط داوران متخصص (در صورت تأیید در کمیته پذیرش)

4- در صورت تأیید داور مدارک لازم جهت بررسی در شورای مرکز رشد ارائه شود.

5- بررسی درخواست پذیرش در شورای مرکز رشد

6- اعلام پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضی

    جهت ارسال فرم ها اینجا کلیک کنید