شرح وظایف اداره امور عمرانی:

-         انجام اقدامات لازم برای تامین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه و گسترش فضاهای مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

-         برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی.

-         بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.

-          اجرای طرح های عمرانی و مورد نیاز پارک.

-          انجام اقدامات لازم برای تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی.

-          نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحدهای تابعه پارک.

-          پیشنهاد بودجه های عمرانی پارک برای تصویب در بودجه سالانه کشور.

-          تهیه نقشه طرح های عمرانی پارک.

-          جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی پارک.

-          بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای پارک برای توسعه و عمران با توجه به اولویت ها، امکانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.

-          انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق