شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٢ :: ١١:٠٩

حمايت صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري از اخذ گواهينامه توانمندي فناورانه

صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري از اخذ گواهينامه توانمندي فناورانه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران حمايت می کند.

حمايت صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري از اخذ گواهينامه توانمندي فناورانه

از جمله اهداف در نظر گرفته شده براي ارزيابي توانمنديهاي فناورانه شركتها، استانداردسازي و ارتقاء سطح توانمنديهاي فناورانه، تسهيل مسير دانش بنيان شدن شركتها و واحدهاي صنعتي، توسعه بازار محصولات و خدمات فني و مهندسي(در داخل و خارج كشور) و گسترش توان صادراتي شركتهاي داراي گواهينامه توانمندهاي فناورانه مي باشد.

در راستاي حمايت از اين اهداف ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري از شركت هاي دانش بنيان براي دريافت گواهينامه توانمندي فناورانه سازمان ساليانه تا مبلغ ٦٠٠ میلیون ریال و براي تمديد اين گواهينامه تا مبلغ 300 میلیون ریال حمايت بلاعوض مي نمايد.

شركت هاي دانش بنيان مي توانند با ثبت درخواست خود در سامانه غزال صندوق نوآوري و شكوفايي به نشانيhttps://ghazal.inif.ir/  از اين حمايت بلاعوض بهره مند گردند. پيش از ثبت درخواست لازم است شركت هاي متقاضي درخواست ارزيابي و صدور گواهينامه توانمندي فناورانه را به معاونت ارتباط با صنعت و تجاري سازي سازمان ارائه نمايند. براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 57416871-021 يا آدرس پست الكترونيكtcpe@irost.ir تماس حاصل فرمايند.