نام شرکتکوک هیجان فن آور
ایدهروش نوین در حل مشکل یادگیری جدول ضرب با تصویر سازی واقعیت افزوده
محل استقرارمرکز رشد بروجرد
نام مدیر عاملمجید یاراحمدی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شناسه ملی شرکت:14007106928

شماره ثبت:3662

تاریخ ثبت:1396

تلفن: 9100559394

وبلاگ:

پست الکترونیک: majidyarahmadi293@gmail.com

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>