استراتژی پارک علم و فناوری استان لرستان...

تولید ثروت باید همراه با دوام پذیری بلند مدت اقتصاد منطقه باشد. این امر بستگی به توانایی منطقه برای ایجاد و تمرکز در کسب و کارهای نوآور که قابلیت نفوذ در بازارهای ملی و بین المللی را داشته باشند، دارد. با توجه به وضعیت فعلی صنعت و پژوهش در ایران، کاهش شکاف فناوری و نوسازی صنایع موجود از ضروریات است. بنابراین پارکها باید :

  •   فناوری های در حال تثبیت را نشانه گرفته، جذب و بهره برداری تجاری از آنها را تسهیل نمایند.
  •   با اشاعه، ترکیب و بهره برداری از توانمندی های فناوری، موجبات نوسازی و ارتقای توان رقابتی آنها را فراهم کنند.

از این رو پارک علم و فناوری استان لرستان سه استراتژی اصلی را در برنامه ریزی های خود دنبال خواهد کرد :


  1. پارک به عنوان کاتالیست توسعه اقتصادی بر اساس مزیت های منطقه ای عمل خواهد کرد.
  2. پارک ایجاد صنایع جدید (عمدتا صنایع دارای فناوری پیشرفته و دارای رشد بالا) را در منطقه ترویج خواهد کرد. به عبارتی پارک کاتالیست فرآیند صنعتی سازی مجدد در منطقه خواهد بود. صنایع جدید، اشتغال جدید را جایگزین بیکاری ناشی از صنایع در حال افول خواهند کرد.
  3. پارک از طریق پشتیبانی و تسهیل در ایجاد شرکت های فناور و تجاری سازی ایده های نوآورانه و عملی، پایه گذار صنعت و تجارت منطقه ای خواهد بود. از آنجا که نوآوری، پتانسیل بهبود همه بخشهای صنعت از جمله صنایع وابسته به ذخایر طبیعی را دارد، می تواند تاثیر عمیقی بر افزایش رشد صنعت داشته باشد.